Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Esdégé-Reigersdaal biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of  lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Wij zijn een visiegestuurde organisatie die zich laat leiden door de inhoud. We vinden het dan ook belangrijk dat ons nieuwe lid van de raad van bestuur zich als mens én professional herkent in onze (herijkte/verrijkte 2021-2022) visie, zich ermee verbonden voelt en zich er aan wil committeren. We zijn op zoek naar iemand die zich ook onder moeilijke omstandigheden – financiële of personele krapte, systeemdruk, corona – door de visie wil laten leiden en oog houdt voor inhoud. Ons nieuwe lid van de raad van bestuur, accepteert de implicaties van onze visie voor de invulling van haar/zijn werk en ziet er een uitdaging in deze uit te dragen in de organisatie en daarbuiten.

Onze visie bestaat uit een missie, mensbeeld, leidende principes en moreel-professionele principes.

Missie

De missie van Esdégé-Reigersdaal is: Een goed en waardevol leven voor én met de mensen die we ondersteunen. Iedere medewerker – begeleider, ICT’er, manager, bestuurder en elk ander – staat in dienst van deze missie.

Met onze missie onderschrijven we de gangbare veronderstelling dat kwaliteit van zorg samenhangt met haar bijdrage aan de kwaliteit van bestaan van de mensen op wie de zorg gericht is. Er is aandacht voor lichamelijk, emotioneel en materieel welzijn, eigen regie, persoonlijke ontwikkeling, sociale relaties, deelname aan de samenleving en rechten.

Maar we zeggen meer. Daar waar we onderdeel zijn van het leven van de cliënt, willen we ook goed en waardevol leven mét deze persoon. Respectvolle, veilige en gelijkwaardige relaties liggen in het hart van ons kwaliteitsdenken.

Het belang van respectvolle, veilige en gelijkwaardige relaties heeft ook betrekking op professionele relaties. Goed samenleven met cliënten vraagt dat medewerkers kwaliteit van werk ervaren, zich gerespecteerd, gezien, gewaardeerd, gesteund en gestimuleerd voelen in de organisatorische context.

In gevallen van grote kwetsbaarheid is ‘een goed en waardevol bestaan’ lang niet altijd haalbaar en kan goed samenleven een uitdaging zijn. Soms is ‘zo goed mogelijk’ en ‘vermindering van lijden’ al heel veel. Dit neemt niet weg dat we onze missie als kritisch referentiepunt steeds voor ogen houden.

Mensbeeld

Het mensbeeld dat wij als Esdégé-Reigersdaal aanhangen, heeft betrekking op alle mensen, en heeft implicaties voor ons werk en onze professionele relaties.

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Iemand die afhankelijk is van iemand anders, is daarmee niet minder waard. Iedereen telt mee. Iedereen is van waarde.

Alle mensen zijn in essentie gelijk. Alle mensen hebben mogelijkheden, alle mensen zijn ook kwetsbaar en afhankelijk. Iedereen verdient respect.

Ieder mens is uniek. Wat onze mogelijkheden zijn, en de mate waarin we afhankelijk en kwetsbaar zijn, verschilt per persoon en per levensfase. Ieder mens heeft eigen verlangens, behoeften, wensen en ervaringen. Ieder mens beleeft de wereld op unieke wijze.

De mens is een sociaal en relationeel wezen. We zien onder ogen en erkennen dat mensen altijd onder invloed staan van hun omgeving. Sociale relaties, de samenleving, instituties en wij als zorgorganisatie kunnen de individuele mogelijkheden van mensen – cliënten én medewerkers – bevorderen of belemmeren (en alles daar tussenin).

Leidende principes

Esdégé-Reigersdaal wil richting geven aan zorg, beleid en organisatie volgens drie leidende principes, die gelden voor alle medewerkers op alle niveaus en voor alle afdelingen van Esdégé-Reigersdaal en die alle in dienst staan van onze missie.

Relatie als goed in zichzelf, voor cliënten én medewerkers. Als plaats om te ontdekken wat iemands mogelijkheden zijn en wat er op het spel staat. Als bevorderende context voor kwaliteit van leven, zorg en werk. Als voertuig voor ontwikkeling. Met ‘relaties’ bedoelen we dan: goede, gelijkwaardige relaties waarin we elkaar open, nieuwsgierig en met wederzijds respect tegemoet treden.

Ruimte om te kunnen doen en organiseren wat goed, mogelijk, nodig en betekenisvol is. In de eerste plaats voor en met de persoon die we ondersteunen, maar ook voor elkaar als collega’s, en op het niveau van beleid en organisatie.

Reflectie om samen na te gaan of we (nog wel) doen wat goed, mogelijk, nodig en betekenisvol is. Reflectie over hoe we het goede (goed) kunnen doen in de toekomst. Voor de cliënt in de eerste plaats, maar ook voor elkaar als collega’s, voor het werk dat we doen, de keuzes die we maken, het beleid dat we voeren.

Morele en professionele principes

Onze leidende principes (de drie R’en) worden ondersteund door drie ‘moreel-professionele principes’:  verantwoordelijkheid, verantwoording en verdieping.

Verantwoordelijkheid voelen en nemen: Doen wat nodig is, daadwerkelijk in actie komen, in de eerste plaats voor de persoon die ondersteund wordt, maar ook voor collega’s, werknemers, beleid, procedures.

Verantwoording: De wil en bereidheid om handelen en keuzes uit te leggen, afwegingen transparant te maken, als logisch onderdeel van ons werk en om van te leren op alle niveaus: zorgproces, leidinggeven, besturen, beleid, procedures, etc.

Verdieping: In de eerste plaats in de mens die de cliënt is en alles wat daar omheen van belang is. Verdieping in elkaar als collega’s, in ons werk inhoudelijk, verdieping in de maatschappelijke context, kennis over doelgroepen, wetenschap, technologie, etc.

Profielschets

De kandidaat  maakt deel uit van een driehoofdige raad van bestuur en houdt zich primair bezig met zorginhoud. We vragen van de kandidaat dan ook aantoonbare zorginhoudelijke kennis en ervaring in een leidinggevende positie in een zorgorganisatie. Er is sprake van een collegiaal werkend bestuur. Mede in verband hiermee is het van belang dat de nieuwe bestuurder een sterk team met de andere twee  bestuurders vormt. Bestuurders zijn bij voorkeur complementair en kunnen elkaar vervangen.

Als bestuurder dient de kandidaat tevens medeverantwoordelijkheid te dragen voor de uitdagingen rond financiën, arbeidsmarkt, regelgeving en het borgen van een blijvende kwaliteit. Hij/Zij dient een echte samenwerker te zijn, die actief sturing geeft en meewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie op basis van bovengenoemde visie en die dit kan relateren aan huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen. Het vermogen om soepel te kunnen schakelen tussen strategie, tactiek en operationele implementatie is daarbij een belangrijke eigenschap. Ervaring op daadwerkelijk bestuurlijk niveau is derhalve zeer gewenst.

Gelet op de huidige samenstelling van de raad van bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Verder dient de kandidaat te beschikken over de volgende eigenschappen en kwaliteiten:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau op het terrein van zorg;
 • Voelt zich verbonden met cliënten, verwanten en medewerkers;
 • Is een verbinder;
 • Kan samenwerken, zowel binnen als buiten de organisatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
 • Heeft kennis van alle partners in de zorgketen;
 • Staat voor de visie en inhoud, en kan die positie ook naar buiten toe vasthouden;
 • Is in staat om vanuit het perspectief van de cliënten te denken en te handelen;
 • Is betrouwbaar, integer en geloofwaardig;
 • Heeft een open ‘mind’, kan goed luisteren en is reflectief;
 • Informeel, toegankelijk, prettig in de omgang;
 • Inspireert en enthousiasmeert anderen, geeft vertrouwen en ruimte;
 • Maakt dingen niet ingewikkelder dan ze zijn;
 • Kan slagvaardig en daadkrachtig handelen;

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin