2 leden Raad van Toezicht

Per januari 2020
Specifieke functieRaad Van Toezicht
DienstverbandGeen voorkeur
RegioGeen voorkeur
UrenGeen voorkeur

De Raad van Toezicht van Esdégé-Reigersdaal

De Raad van Toezicht werkt vanuit de statutair aan haar toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en heeft de opdracht toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 

De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken uit het strategische beleidsplan en het jaarplan. Dat gaat dan o.a. over de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en de cliënt- en medewerkerstevredenheid. De Raad van Toezicht neemt ook altijd kennis van de verslagen van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad en legt bezoeken af in de organisatie. 

Naast statutaire taken vervult de Raad van Toezicht een rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht kent minimaal 5 leden en komt zes à zeven keer per jaar bijeen.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden, is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden per 1 januari 2020. De huidige voorzitter en vice-voorzitter bereiken eind 2020 hun maximale zittingstermijn. In de loop van 2020 zal worden bepaald of de voorzitter/vice-voorzitter uit de dan zittende Raad van Toezicht worden gekozen.

Profiel:

Als lid van de Raad van Toezicht beschikt u over een brede maatschappelijke belangstelling en herkent u zich in de visie en uitgangspunten van Esdégé-Reigersdaal. U bent in staat om op strategisch niveau beleid te beoordelen en uw opinie op een constructieve wijze onderdeel te laten zijn van collegiale besluitvorming. 

U bent in staat zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden en voor de organisatie relevante ontwikkelingen. U bent bij uitstek in staat afstand te nemen, hoofdlijnen te onderscheiden en met name het lange termijn perspectief goed voor ogen te houden. U beschikt over bestuurlijke dan wel toezichthoudende ervaring. U heeft een goed beeld van de toezichthoudende verantwoordelijkheid en de daarbij horende positie.

In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar kandidaten die, naast het algemene profiel, voldoen aan één van de volgende profielen:

Profiel kandidaat 1:

  • Werkzaam in de (gehandicapten)zorg, in een eindverantwoordelijke functie;
  • Kennis van relevante (beleids)ontwikkelingen binnen het zorgveld.

Profiel kandidaat 2:

  • Ondernemersprofiel;
  • Kennis van en ervaring met innovatie in de zorg;
  • Een duidelijke visie op kwaliteit van de zorg.

Benoeming:

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid is éénmaal herbenoembaar. Voor leden van de Raad van Toezicht bestaat er een passende honoreringsregeling.

Niet benoembaar zijn mensen die in dienst zijn van de stichting of mensen die regelmatig werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. Niet benoembaar zijn ook bestuurders en personen die in dienst zijn van een organisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

Informatie:

Nadere informatie omtrent de functie kan worden verkregen bij de heer Gerrit Westerink, voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Westerink is bereikbaar via het directiesecretariaat van Esdégé-Reigersdaal, telefoonnummer 0226-332397.

Reageren:

U kunt tot en met 25 augustus 2019 reageren op deze vacature via de button "Reageren". Selectiegesprekken vinden plaats in week 36. U ontvangt daarover uiterlijk in week 35 bericht.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met...

Gerrit Westerink Email secretariaat@esdege-reigersdaal.nl Tel. +31226332397
Facebook Twitter Linkedin